Om Profilskolan

Profilskolan är en fristående skola för årskurs 6-9 i Vällingby.

Profilskolans undervisning bygger på fyra ledord: Ordning, studiero, kunskap och engagemang. Pedagogiken utgår från en helhetssyn, där hänsyn tas till varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar med tydliggörande kunskaptrappor i alla ämnen, vi jobbar med IT- baserat lärande i flera ämnen och vi förfinar ständigt våra elevers studieteknik under skoltiden.

Studiemiljön är viktig för skolresultatet. På Profilskolan har vi tydliga ordningsregler som vi alla följer och tät och personlig konktakt med hem och vårdnadshavare. Vi jobbar med Schoolsoft - ett webbaserat program som gör det enkelt för såväl elever som vårdnadshavare att följa skolarbetet via inloggning på webben.   

På Profilskolan genomsyras skolarbetet av engagemang och energi. Våra mentorer hjälper sina mentorselever till en bra balans mellan skolarbete och specialintresse. Varje elev har en individuell utvecklingsplan IUP, som vi följer och utvärderar. Vi har schemalagda mentorssamtal och utvecklingssamtal.

Våra lärare är välutbildade och behöriga där de har fördjupat sig i hur man skapar ordning, tydlighet och trygghet i en klass men också i lektionsplanering, betygsättning, mentorskap med mera.

 Ansök om en plats på Profilskolan

Profilskolans vision

 Skolornas vision är att

  • Profilskolan och Profilgymnasiet skall vara det självklara valet och de mest eftertraktade skolorna i Västerort med omnejd.
  • Profilskolan och Profilgymnasiet skall erbjuda eleverna en kombination av skola och profil där de uppnår toppresultat i båda och är redo för ett livslångt lärande.
  • Varje enskild elev skall gå ut skolan med bred social kompetens redo att möta framtiden.

Läs mer...

Profilskolans kärnvärden

karnvarden

hemsida PS Sida 07 Bild 0001
I Profilskolans emblem finns fyra ledord. Dessa är skolans
kärnvärden och de genomsyrar all vår verksamhet.

Profilskolans pedagogik

Profilskolan har ett tydligt kunskapsfokus och individanpassad undervisning. Varje elev arbetar mot sitt mål i varje enskilt ämne. Detta mål är tydligt fastslaget och undervisningen sker med hjälp av kunskapstrappor, där varje avsats har specifika och avgränsade kunskapskrav. Först när eleven befäst kunskapen för en avsats i kunskapstrappan går hon eller han vidare till nästa steg. Stor vikt läggs också vid studieteknik. På Profilskolan får eleven ”lära sig hur man lär” genom grundlig utbildning i studieteknik – något som är av stor betydelse för skolresultatet och för att eleven ska bli självständig i sina studier även längre fram.

Läs mer...

Profilskolans profiler

Profilskolans elever kan kombinera sina högstadiestudier med sitt specialintresse – och utvecklas i båda. Skolan erbjuder undervisning i olika profiler –sport, och bild

Ledorden för profilundervisningen är engagemang och energi. Varje elev ska ges förutsättning att växa och utvecklas inom sitt specialintresse 
utifrån sina individuella förutsättningar.

Läs mer...

Skolhälsovård

Skolhälsovården på Profilskolan utförs av Skolhälsan, (www.skolhalsan.se ).
Skolhälsan garanterar att det regelverk som omfattar skolhälsovården följs fullt ut.

Skolmat

Vi äter en näringsriktig lunch varje dag mellan ca kl 10.30-12.00.
Till lunchen serveras sallad och hårt respektive mjukt bröd. Måltidsdryck är vatten eller mjölk.

Kvalitetsarbete

Med ständig förbättring som huvudmål arbetar vi för att kvalitetssäkra verksamheten. Undervisningen sker efter tydlig struktur både när det gäller lektionsplanering, e-learning, kunskapstrappor och utvärdering. Genom ordningsregler skapas ramar för dagligt umgänge.
    Skolans interna styrdokument utvecklas systematiskt, likaså de policydokument som ligger till grund för det kollegiala arbetet.

hemsida PS Sida 14 Bild 0001 hemsida PS Sida 14 Bild 0002
"Hej! Jag tycker dina lektioner är roliga. Allt funkar bra och alla är
snälla mot alla. Jag tycker du gör dina genomgångar helt perfekt,
det är lagom tempo och du går igenom boken i bra takt.
Du är en jättebra lärare :)"

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38